Future Missions Oy on yksityisomisteinen kehittämisyhtiö, joka suunnittelee ja toteuttaa selvityksiä, projekteja ja ohjelmia asiakkaidensa tarpeisiin. Yritys toimii yksityisen ja julkisen sektorin rajapinnassa. Yrityksille tarjoamme korkeatasoisia strategia- ja suunnittelupalveluja sekä tehokkaita hankkeistuksia. Julkista sektoria Future Missions Oy puolestaan palvelee tarjoamalla asiantuntijapalveluita sekä toteuttamalla yleishyödyllisiä kehittämistoimenpiteitä.

Yleishyödyllisen kehittämisen on perinteisesti katsottu kuuluvan julkisen sektorin toimijoille. Kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen käytettävissä olevat resurssit ovat kuitenkin rajalliset. Kehittämistarve voi liittyä suurenkin ihmisjoukon intresseihin tai olla ekologisesti merkittävä, mutta jos se ei palvele yrityskentän suoria intressejä eikä julkisella sektorilla ole resursseja sen läpivientiin, on vaarana että asian toimeenpano viivästyy tai ei käynnisty lainkaan.

Kehittämistyötä voidaan tehostaa yksityisen ja julkisen sektorin välisellä yhteistyöllä. Julkishallintoa palvelevat yksityiset kehittämisyhtiöt voivat toimia yli aluerajojen ja erikoistua tiettyihin teema-alueisiin. Liiketoiminnallisin perustein johdettu yksityisomisteinen kehittämisyhtiö voi parhaimmillaan olla nopea ja joustava toimeenpanija julkisen vallan toimenpiteille ja selvityksille.

Muuttuvan toimintaympäristön jatkuva havainnointi on tärkeä osa kehittämisyhtiön toimintaa. Useimmat toimenpiteet käynnistetään itse tunnistettujen tarpeiden pohjalta. Käytännönläheisimmät kehittämistarpeet tunnistetaan kuitenkin usein kenttätasolla, jolloin myös sidosryhmien sitoutuminen toimenpiteisiin on parhaimmillaan. Hyvä esimerkki on troolisäleikköhanke (2012-2014), jolle ei löytynyt toteuttajaa perinteisten toimijoiden joukosta. Future Missions Oy:lle tämä kokeilevaa lähestymistapaa ja sidosryhmärajat ylittävää yhteistyötä vaativa projekti sopi kuitenkin erittäin hyvin, ja otimme vastuun sen suunnittelusta ja läpiviennistä.

Selvitykset ja kehittämishankkeet voidaan toteuttaa myös ostopalveluna, jolloin julkinen taho kilpailuttaa hankkeen kokonaistoteutuksen yksityisen sektorin toimijoiden kesken. Ostopalvelumalli on hallinnoinnin näkökulmasta kevyt, mikä mahdollistaa resurssien kohdentamisen varsinaiseen tekemiseen. Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:n hallinnoima ja Future Missions Oy:n toteuttama kalastusmatkailun kehittämishanke Turisteja kalastamassa (2011-2013) on esimerkki resurssitehokkaasta ja tuloksekkaasta ulkoistetusta hanketoteutuksesta. Hyvien kokemusten saattelemana ostopalvelumalli tulee yleistymään julkisten kehittämishankkeiden toteutustapana.

Kehittämistoimenpiteiden läpivienti edellyttää puolueetonta ja objektiivista suhtautumista käsiteltävään asiakokonaisuuteen. Kyse ei ole tiettyjen intressiryhmien edunvalvonnasta, vaan nimenomaan kokonaiskuvan hallinnasta ja parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun hakemisesta. Ennen kaikkea tuloksellinen kehittämisprojekti edellyttää sitä johtavan toimijan ja siihen liittyvien sidosryhmien sitoutumista ja vastuunkantoa työn kaikissa vaiheissa.

OTA YHTEYTTÄ