EKA – Elämyksellisen koulutusmatkailun asiakaspotentiaalin selvittäminen ja pilotointi

Future Missions Oy toteuttaa ajalla 1.10.2017 – 31.12.2018 EKA- nimellä kulkevan Euroopan Unionin osarahoittaman kehittämishankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää koulutusmatkailun asiakaspotentiaali erityisesti suuntautuen Kiinan markkinoille.

 

 

HANKKEEN TIIVISTELMÄ

Kiinasta Suomeen suuntautuva matkailu on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi ja kiinalaisten matkailijoiden tiedetään käyttävän Suomessa eniten rahaa matkaa kohti. Kiinassa on myös suuri kysyntä kansainväliselle koulutustarjonnalle ja kiinalaiset hankkivat koulutuspalveluita eri puolilta maailmaa. Suomi on tunnettu korkeatasoisesta koulutusjärjestelmästään, mikä luo Kiinasta Suomeen suuntautuvalle koulutusmatkailulle hyvät lähtökohdat. YLE Uutisten (21.9.2017) mukaan merkittävin asiakaspotentiaali Kiinasta Suomeen suuntautuvassa matkailussa liittyy leirikoulutyyppiseen koulutusmatkailuun. Pohjois-Karjalan tavoitteena on olla merkittävä koulutusmaakunta sekä lisätä koulutuslaitosten koulutusvientiä ja kansainvälistymistä. Toisaalta Pohjois-Karjalassa on merkittäviä luontokohteita, joiden ympärille on rakennettu elämyksellisiä luontomatkailupalveluita. Tässä hankkeessa kehitetään pohjoiskarjalaisia vahvuuksia yhdistävä uudenlainen lähestymistapa, elämyksellinen koulutusmatkailu, jolla on merkittäviä vaikutuksia alueen elinkeinojen kehittymiseen.

Hankkeen tavoitteena on
(1) selvittää elämyksellisen koulutusmatkailun asiakaspotentiaalia Kiinassa,
(2) tunnistaa elämyksellisen koulutustuotteen osatekijät sekä pilotoida näihin perustuvia, erityisesti kiinalaisasiakkaille kehitettäviä elämyksellisiä koulutusmatkailupalveluja Pohjois-Karjalassa sekä
(3) luoda puitteita Pohjois-Karjalan vahvuuksiin perustuvalle ja alueen palveluntarjontaa hyödyntävälle elämykselliselle koulutusmatkailulle.

Hankkeen toteutus on jaettu neljään toisiinsa liittyvään työpakettiin. Konseptin suunnittelun lähtökohtana on hankkeessa toteutettava selvitys kiinalaisten koulutusmatkailupalveluita hankkivien asiakkaiden kuluttajakäyttäytymisestä sekä Kiinan koulutusvientimarkkinoiden nykytilasta (työpaketti 1). Markkinaselvityksen kautta koottua asiakaslähtöistä tietoa sovelletaan suomalaisiin ja pohjoiskarjalaisiin vahvuusalueisiin (mm. luontokohteet, koulutusosaaminen, design-kulttuuri). Vahvuusalueiden tunnistamiseksi ja yhä kehittämiseksi voidaan lähestyä pohjoiskarjalaisia yrityksiä esimerkiksi matkailu-, majoitus-, ravitsemus- ja elämyspalveluiden sekä kulttuurin ja taiteen aloilla. Näitä tietoja yhdistämällä kehitetään elämyksellisiä koulutusmatkailutuotteita tai -palveluita (työpaketti 2). Uudenlaisista koulutusmatkailupalveluista viestitään valitulle pilottimarkkina-alueelle (Yangtze River Delta) sekä mediayhteyksien että olemassa olevien verkostojen kautta. Näin hankitaan kokeiluun osallistuvat pilottiasiakkaat (työpaketti 3). Kesällä 2018 hankkeessa kehitettyjä tuotekonsepteja kokeillaan käytännössä pilottiasiakasryhmän tai –ryhmien kanssa. Kokeiluryhmien toiminta ja palaute havainnoidaan ja kuvataan käyttäjäasiakkaiden ja palvelun toteuttajien yhteistyön kehittämisen näkökulmasta (työpaketti 4).

Hankkeen toteutuessa sillä on merkittäviä vaikutuksia Kiinasta Pohjois-Karjalaan suuntautuvan matkailun kasvuun sekä alueen palveluelinkeinojen kehittymiseen. Uudenlaisten koulutusmatkailupalveluiden kehittämisessä tulee hyödyntää koulutuspalveluiden lisäksi esimerkiksi korkeatasoisia majoitus-, ravitsemus-, elämys- ja kulttuuripalveluita. Pohjoiskarjalaisten yritysten palvelut eivät välttämättä kaikilta osin kohtaa kiinalaisten laatutietoisten asiakkaiden asetettamia tasovaatimuksia. Hankkeessa tehtävän yhteistyön kautta alueen yrityskentän palvelutarjonta laajenee, tarjottujen palvelujen laatu paranee ja yritysten kulttuurituntemus erityisesti Kiinan suuntaan lisääntyy. Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään voimakkaasti maakunnassa asuvien ja suomalaisen yliopistokoulutuksen saaneiden kiinalaisten ihmisten osaamista, näkemystä ja kulttuurituntemusta palveluinnovaatioiden ja uusien toimintamallien kehittämisessä. Hankkeen toteutukseen (työpaketti 3) liittyy mediaviestintä ja tunnettuuden edistäminen Kiinan varakkaimmalla talousalueella (Yangtze River Delta). Olemassa olevien suhdeverkostojen kautta Pohjois-Karjalan on hankkeen kautta mahdollista saada tällä alueella huomattavaa medianäkyvyyttä. Hankkeen on valmistellut Future Missions Oy yhdessä Lieksan kaupungin ja RIVERIA:n kanssa. Future Missions Oy on yksityinen voittoa omistajilleen jakamaton kehittämisyhtiö, jonka päämääränä on kehittää pohjoiskarjalaista elinkeinoelämää. Yhtiö toimii kansainvälisen kaupan edistäjänä eri toimialoilla ja haluaa olla mukana auttamassa koulutusvientitoiminnan käynnistymistä Pohjois-Karjalassa. Hankkeen osatoteuttajana RIVERIA:lla on merkittävä rooli hankkeen sisällössä erityisesti pedagogiikkaan liittyvissä erityiskysymyksissä. RIVERIA:lla on pienimuotoista yhteistyötä Kiinaan, mutta varsinaisen koulutusvientitoiminnan käynnistämistä varten tarvitaan lisää tietoa Kiinan koulutusvientimarkkinoiden toiminnasta ja asiakkaiden hankintakäytännöistä. Kansainvälisyysstrategiansa toimeenpanemiseksi RIVERIA tarvitsee myös Kiinaan suuntautuneita yhteistyökumppaneita. Hankkeen toteutuksessa etsitään keinoja myös muiden alueen oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Lieksan kaupungin strategiassa sekä matkailun että koulutuksen kehittäminen ovat painopistealueita. Lieksan kaupunki on sitoutunut hankkeen toteuttamiseen ja elinkeinoelämän kehittämiseen Future Missions Oy:n kanssa. Lieksan kaupunki on kiinnostunut koulutusviennin tuomista mahdollisuuksista erityisesti Kolin ja Ruunaan alueilla.

 

YHTEYSTIEDOT

 

Yu Nan, koordinaattori

0400-592 567

etunimi.sukunimi@futuremissions.fi

Kuvahaun tulos haulle riveria logo

 

  • Hankkeen nimi: EKA - Elämyksellisen koulutusmatkailun asiakaspotentiaalin selvittäminen ja pilotointi
  • Hankekoodi: A73519
  • Toteutusaika: 01.10.2017 - 30.12.2018
  • Budjetti: 99.987 Eur